Privacyverklaring

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt SPL BV. zich aan de wettelijke bepalingen die daarvoor gelden. De organisatie respecteert de privacy van de werknemers en verzamelen en/of verwerken geen persoonsgegevens van onze werknemers zolang dit geen gerechtvaardigd doel dient.

In deze privacyverklaring informeert SPL BV. haar werknemers over de wijze waarop er omgegaan wordt met de gegevens van de werknemers. Deze gegevens worden zorgvuldig beveiligd. Hierbij houdt SPL B.V. zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

SPL B.V. houdt een register van verwerking bij ten aanzien van alle persoonsgegevens. Het register brengt niet alleen de processen in kaart: per proces wordt ook vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke grondslag daarvoor geldt. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke applicaties worden ingezet en welke afspraken met derden zijn gemaakt (verwerkersovereenkomst/beveiligingsmaatregelen).

Persoonsgegevens

SPL BV. verzamelt diverse persoonsgegevens over haar werknemers en voor diverse doeleinden zoals; solliciteren, administratie, vastleggen, beheren, verwerken, delen van persoonsgegevens met derden, bezorging van zaken, toestemming of op verzoek, wettelijke plicht, recht van de betrokkenen, inzage, verbetering, vergetelheid en om bezwaar te maken, indienen van verzoeken en tot slot voor klachten.

SPL BV. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten. Dat gebeurt via de post, via de mail, via telefoon, via sociale media, waaronder LinkedIn en Facebook, via mond-tot-mond en in persoonlijke gesprekken met de betrokken sollicitant. De gegevens die SPL BV. in het kader van sollicitaties verzamelt zijn de naam, de geboortedatum, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de opleidingen die de betrokkene heeft gevolgd, de werkervaring van de betrokkene en de karaktereigenschappen en vaardigheden van de betrokkene.

Deze persoonsgegevens worden door SPL BV. verwerkt met als doel de juiste sollicitant voor de vacature te kunnen selecteren. De persoonsgegevens worden uiterlijk 26 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd.
SPL BV. respecteert de privacy van haar werknemers, stagiaires en alle andere (ingehuurde of ingeleende) werknemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die werknemers aan SPL BV. verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In het kader van de gesloten arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst, uitzend- of inleenovereenkomst of andere overeenkomst die gericht is op het verrichten van werkzaamheden voor SPL BV. door een werknemer en/of op basis van wettelijke grondslagen, legt SPL B.V. gegevens vast in haar systemen ten behoeve van het gebruik door SPL B.V. en de in deze Privacyverklaring genoemde derden.

Het gaat – of kan gaan – om de volgende gegevens:

 • (voor)naam/(voor)namen, achternaam/achternamen, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • BSN;
 • Kopie- ID bewijs, nationaliteit;
 • Curriculum Vitae, diploma’s en andere informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Salarisgegevens en bankrekeningnummer;
 • Portretfoto voor vermelding op de website;
 • Kenteken (uitsluitend als er een leaseovereenkomst is afgesloten);
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist.

Deze persoonsgegevens worden door SPL B.V. opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de (arbeids) overeenkomst, gedurende de looptijd van de (arbeids) overeenkomst en daarna, gedurende de voorgeschreven bewaartermijnen.
SPL B.V. deelt deze persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten SPL B.V., anders dan ter uitvoering van een overeenkomst, met toestemming van de betrokkene, voor externe verwerking, om juridische redenen, vanwege wettelijke verplichting(en).

SPL B.V. verstrekt de benodigde persoonsgegevens, zoals adresgegevens aan een koerier of bezorger om zaken bij de betrokkene te kunnen laten bezorgen. Daarnaast geeft SPL B.V. met toestemming van of op verzoek van de betrokkene, persoonsgegevens aan andere partijen door. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar de toestemming voor is gegeven en wat de gevolgen daarvan zijn.
SPL B.V. werkt samen met diverse financiële en HR-dienstverleners. SPL B.V. heeft deze derden toegang gegeven tot die van de bovenstaande persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun door ons aan hen gegeven opdracht(en). Het betreft de volgende – met name genoemde – derden:

 • Vitacon Luteijn
 • Stolwijk Kelderman

SPL B.V. draagt er zorg voor dat deze derden allen een bewerkingsovereenkomst hebben ondertekend en dat zij zich houden aan de door SPL B.V. aan hen opgelegde vertrouwelijke behandeling en afdoende beveiliging. Tenslotte deelt SPL B.V. persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of gerechtvaardigde verzoeken van overheidsinstanties.

Rechten betrokkenen op de persoonsgegevens

De betrokkenen van wie SPL B.V. persoonsgegevens verwerkt heeft recht op: inzage, verbetering of aanvulling, verwijdering, beperking van verwerking en overdracht van persoonsgegevens. Bovendien hebben de betrokkenen recht op het maken van bezwaar.

Een betrokkene kan SPL B.V. altijd vragen of zij zijn persoonsgegevens verwerkt. Als SPL BV. de persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt, dan heeft de betrokkene recht op inzage in die persoonsgegevens. De betrokkene kan SPL B.V. ook vragen om een afschrift van de persoonsgegevens aan hem te verstrekken. SPL B.V. voldoet aan dat verzoek.

Als betrokkene kan aantonen dat de gegevens die SPL B.V. over hem heeft onjuist of onvolledig zijn, dan heeft betrokkene het recht om SPL B.V. te verzoeken om die gegevens te verbeteren of aan te vullen. SPL B.V. voldoet aan dat verzoek, met dien verstande dat slechts die gegevens die objectief bepaalbaar onjuist of onvolledig zijn verbeterd of aangevuld kunnen worden. Als betrokkene kan aantonen dat het bewaren of bewerken van (bepaalde) persoonsgegevens niet noodzakelijk is, dan kan hij SPL B.V. verzoeken om het bewaren of bewerken van die persoonsgegevens te staken en/of de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.

SPL B.V. voldoet aan dat verzoek, met dien verstande dat het verzoek tot het staken van het bewaren of bewerken van slechts die gegevens kan worden verzocht die objectief bepaalbaar niet noodzakelijk zijn. Voor zover de verwerking van de gegevens van betrokkene is gebaseerd op de rechtmatige belangen van SPL B.V. (en niet op andere verwerkingsgronden), dan heeft betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens op basis van zijn persoonlijke situatie.
Betrokkenen kunnen hun verzoeken met betrekking tot de bewaring en/of bewerking van hun persoonsgegevens richten tot support@spl.nl. SPL B.V. kan de betrokkene verzoeken zich te identificeren.

Betrokkenen hebben altijd recht om over de verwerking van persoonsgegevens door SPL B.V. een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Deze privacyverklaring voldoet aan de voorwaarden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG daaraan stellen. SPL B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring zo nodig te actualiseren. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst verklaart de werknemer zich akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring die daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.